Werkzaam bij NIFA

Janny Weima-van der Meij

Janny Weima-van der Meij

Director Operations & Administration

Hans Jubbega

Hans Jubbega

Sales Director

Linda van den Broek

Linda van den Broek

Sales Representative Imaging

Corine Sikkema

Corine Sikkema

Sales Assistant

Johan Cuperus

Johan Cuperus

Purchase Assistant / Sales Assistant

Brenda van Loon

Brenda van Loon

Team Leader Administration

Annemie Salomez

Annemie Salomez

Senior Financial Assistant

Peter Dreves

Peter Dreves

Team Leader Logistic

Antsje Terpstra-Wagenaar

Antsje Terpstra-Wagenaar

Logistic Assistant

Agnes Elzinga

Agnes Elzinga

Logistic Assistant